حقوق نفت ایران

16 دی 1394 ساعت 10:46

کتاب حقوق نفت ایران ( به انضمام قوانین و معاهدات صنعت نفت) نوشته رضا پاکدامن با تاریخ نشر اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط انتشارات خرسندی منتشر شد.


کتاب حقوق نفت ایران ( به انضمام قوانین و معاهدات صنعت نفت) نوشته رضا پاکدامن با تاریخ نشر اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط انتشارات خرسندی منتشر شد.
در كشور ما صنعت نفت يكي از قديمي ترين صنايع محسوب شده و به تبع آن تحولات حقوقي مرتبط به آن نيز در مقايسه با ساير بخش هاي اقتصاد از سابقه بيشتري برخوردار است. وابستگي روزافزون به توليدات اين صنعت براي رفع نياز داخلي و تأمين منابع مالي براي بودجه عمومي كشور، موجب شده بيشتر توجه به اين صنعت محدود به جنبه های فني و «افزايش توليد» شده، و ساير جنبه هاي اساسي ازجمله جنبه هاي مديريتي، اقتصادي و حقوقي تحت الشعاع قرار گيرد.
در اين كتاب با رویکردی کاربردی مباحث مرتبط و شكل دهنده نظام حقوقي حاكم بر صنعت نفت ايران از آغاز فعاليت هاي صنعت نفت و گاز از سال ۱۲۴۳ با صدور امتیاز نامه توری تا سیاستهای کلی نظام و پیش نویس اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران ، مورد بررسي قرارگرفته است.
با توجه به گستردگي مباحث حقوق نفت در دنيا از يك طرف، و حجم زياد مطالب حقوقي و قراردادي مربوط به صنعت نفت ايران از طرف ديگر، در اين كتاب از ورود به مباحث مرتبط با حقوق نفت در ساير كشورها و يا مطالعه تطبيقي صرف نظر گرديده، و صرفاً بر تحولات حقوق نفت در كشور متمركز شده است.
ضمن تحقیق برای نگارش كتاب ، نویسنده به اسناد تاريخي بسيار ارزشمندي در رابطه با رويكردهاي استعماري بيگانگان براي تصاحب منابع ارزشمند نفت كشور ازجمله قراردادهای رسمی و مستقیم دولت بریتانیا با خوانینی همچون شیخ خزعل و بختیاری و بدون اجازه دولت ایران به دست آورده که برای شناخت تاریخ سیاسی نفت بسیار حائز اهمیت بوده ، و متن کامل این اسناد و تحلیل محققین خارجی در این رابطه در کتاب درج شده است. بخشی از کتاب به درج متن کامل قراردادهای تاریخی مهم ، قوانین پایه و معاهدات بین المللی ایران در زمینه صنعت نفت درج گردیده است.
• سرفصل ها:
• بخش اول: كليات
• بخش دوم: امتيازنامه ها و قراردادهاي امتيازي
• بخش سوم: دوره ملي شدن صنعت نفت
• بخش چهارم: دوره قوانين و قراردادهاي مشاركت
• ضميمه بخش چهارم: اطلاعات اساسي قراردادهاي مشاركت
• بخش پنجم: دوره قوانين و قراردادهاي پيمانكاري ( ۱۳۵۷ - ۱۳۴۸ )
• بخش ششم: دوره قوانين و قراردادهاي پس از انقلاب (پيمانكاري و خريد متقابل)
• ضمايم بخش ششم
• ضميمه شماره ۱: اطلاعات اساسي قراردادهاي خريد متقابل
• ضميمه شماره ۲: مسئوليتهاي اجتماعي شركتهاي نفتي
• ضميمه شماره ۳: سازمان اجرايي شركتهاي نفتي
• بخش هفتم: حقوق بين الملل نفت
• بخش هشتم: اسناد قانوني پايه حقوق نفت ايران
• بخش نهم: سيماي امروز و افق آينده حقوق نفت ايران
• بخش ضمايم
• ضميمه شماره ۱: واژگان حقوق نفت
• ضميمه شماره ۲: تقويم رويدادهاي حقوق نفت


کد مطلب: 60368

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdcc41qe.2bqxe8laa2.html

نکونیوز
  http://neconews.com