بزرگترین میدان نفتی عربستان و جهان در نقشه فوق با رنگ سبز مشخص است