۶۸۴ هزار نفر مهاجرت کردند

31 شهريور 1397 ساعت 13:08

تعداد جمعیت مهاجر کشور در سال گذشته حدود ۶۸۴ هزار نفر بوده است. بیشترین علت مهاجرت جمعیت شاغل در سال گذشته به ترتیب مربوط به «پیروی از خانوار»، «جستجوی کار» و «جستجوی کار بهتر» بوده است.


تعداد جمعیت مهاجر کشور در سال گذشته حدود ۶۸۴ هزار نفر بوده است. بیشترین علت مهاجرت جمعیت شاغل در سال گذشته به ترتیب مربوط به «پیروی از خانوار»، «جستجوی کار» و «جستجوی کار بهتر» بوده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «نقش کار در مهاجرت جمعیت در سال96 » موضوع پژوهش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بوده است که نشان می دهد جمعیت مهاجر کشور در سال گذشته684هزار نفر بود که حدود567هزار نفر از این جمعیت در نقاط شهری و 117 هزار نفر از مهاجران نیز در نقاط روستایی ساکن بوده اند. نتیجه این مطالعات نشان می دهد، بیشترین علت مهاجرت جمعیت مهاجر در سال گذشته، به دلیل «پیروی از خانوار» بود به طوری که علت مهاجرت 49.8 درصد از مهاجرت کنندگان به همین دلیل بوده است. همچنین «جستجوی کار» با سهم 9.7 درصد و «جستجوی کار بهتر» با سهم 7.5 درصدی به ترتیب بیشترین عامل مهاجرت را در سال گذشته به خود اختصاص داده اند. بر اساس این گزارش، در نقاط شهری بیشترین علت مهاجر در سال گذشته به ترتیب به دلیل «پیروی از خانوار» با سهم 52 درصدی، «جستجوی کار بهتر» با سهم 9.9 درصدی و «جستجوی کار بهتر» با سهم 7.8 درصدی بوده است. همچنین در نقاط روستایی بیشترین علت مهاجرت نیز همچون مناطق شهری به علت پیروی از خانوار بوده است. به این ترتیب که39.1 درصد از مهاجرت کنندگان از مناطق روستایی با این توجیه مهاجرت کرده اند؛ اما در مناطق روستایی 16.8 درصد از مهاجرت کنندگان به علت خدمت وظیفه از این مناطق مهاجرت کرده اند؛ ضمن اینکه «جستجوی کار» سومین عامل مهاجرت از روستاها در سال گذشته را به خود اختصاص می دهد. بر اساس این گزارش، بیش از 561 هزار نفر از کل جمعیت مهاجر در سال گذشته در سن 10 ساله و بیشتر بوده اند که 82.1 درصد از مهاجرت کنندگان را شامل می شود. از این تعداد 295 هزار نفر معادل 52.6 درصد از نظر اقتصادی فعال و 266 هزار نفر معادل 47.4 درصد غیر فعال اقتصادی بودند. از 295 هزار نفر جمعیت فعال مهاجر، بیش از 223 هزار نفر شاغل (75.5 درصد) و 72 هزار نفر بیکار (24.5 درصد) بودند. بیشترین علت مهاجرت جمعیت شاغل در سال گذشته به ترتیب مربوط به «جستجوی کار»، «جستجوی کار بهتر» و «پیروی از خانوار» بوده است، همچنین کمترین علت مهاجر شاغلان نیز مربوط به «تحصیل»، «پایان تحصیل» و انجام خدمت وظیفه بوده است. علاوه بر این بیشترین علت مهاجرت جمعیت بیکار در سال گذشته به ترتیب مربوط به «پایان خدمت وظیفه»، «پیروی از خانوار»، «جستجوی کار» می باشد و کمترین علت مهاجرت بیکاران نیز مربوط به «انتقال شغلی»، «تحصیل» و «انجام خدمت وظیفه» بوده است.


کد مطلب: 107600

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdcbgzb8grhbg0p.uiur.html

نکونیوز
  http://neconews.com