نکونیوز - پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد 31 تير 1393 ساعت 12:52 http://neconews.com/vdcf0edm.w6d00agiiw.html -------------------------------------------------- برنامه ریزی هند برای کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه عنوان : به خبرهای افزایش صادرات نفت به هند دل خوش نکنید -------------------------------------------------- درحالیکه میزان واردات نفت هند از ایران در ماه می در مقایسه با ماه آوریل ۱۳.۵ درصد افزایش یافته، کاهش 0.6 درصدی صادرات نفت هند از ایران در مقایسه با سال گذشته و افزایش میزان واردات نفت هند از قاره آمریکا نشان می دهد هند در حال کاهش وابستگی خود به نفت خاورمیانه است. متن : درحالیکه میزان واردات نفت هند از ایران در ماه می در مقایسه با ماه آوریل ۱۳.۵ درصد افزایش یافته، کاهش 0.6 درصدی صادرات نفت هند از ایران در مقایسه با سال گذشته و افزایش میزان واردات نفت هند از قاره آمریکا نشان می دهد هند در حال کاهش وابستگی خود به نفت خاورمیانه است. به گزارش نکونیوز، با بهبود وضع تحریمها و افزایش نسبی صادرات نفت ایران، صادرات نفت ایران به هند نیز افزایش یافته اما به نظر می رسد عدم توافق نهایی ایران و غرب در مذاکرات اخیر در وین موجب شده چشم انداز روشنی برای بازارهای جهانی نفت مبنی بر ایجاد ثبات وجود نداشته باشد و هند نیز که همواره پیرو تصمیمات آمریکا در مورد تحریمها بوده، به دلیل نگرانی از کاهش مجدد صادرات نفت ایران به واسطه های تحریمهای احتمالی یا عدم بهبود شرایط، برای تنوع بخشی به بازارهای واردات نفت خود و کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه و به طور مشخص نفت ایران برنامه ریزی کرده است. دلیل افزایش خرید نفت هند از ایران طی ماههای اخیر، خرید دوباره بزرگترین پالایشگاه نفت هندوستان"ایندیان اویل کورپ" از ایران بعد از سه ماه وقفه بود. هندوستان به عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران بعد از چین، در ماه گذشته، روزانه حدود ۲۵۵ هزار و ۲۰۰ بشکه نفت در روز، نفت از ایران وارد کرده که البته این رقم نسبت به سال گذشته ۰.۶ درصد با کاهش همراه است. کشور هند برای پالایشگاه "اسار" نیز که بر طبق استانداردهای نفت ایران طراحی شده از ایران نفت خریداری می‌‌کند. اسار بزرگترین پالایشگاه نفتی هند، مشتری مهم ایران در ماه می بود. بر اساس آمارها نفت ایران حدود ۶.۵ درصد خرید نفتی هند را در ماه "می" شامل می‌شود که این امار در سالهای گذشته دو تا سه برابر این میزان بود. ﻫﻨﺪ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ نفت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ کرده تا ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻫﺎي وارداﺗﯽ، اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺮژي خود را اﻓﺰاﯾﺶ دهد. ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و 16 درصد ﮐﻞ واردات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻫﻨﺪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ کند. سهم خاورمیانه در بازار نفت هند از 66 درصد به 61 درصد کاهش یافته است و این درحالیست که علاوه بر افزایش سهم آمریکای جنوبی در صادرات نفت به هند، صادرات نفت آمریکای شمالی نیز به هند، دو برابر شده است. این درحالیست که واردات نفت هند در مجموع 13 درصد نسبت به سال گذشته اهش یافته که در چنین شرایطی، افزایش میزان واردات نفت هند از قاره آمریکا، به خوبی گویای برنامه ریزی این کشور برای کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه است.